Election du Conseil national 2019 / BE / Liste principale

Marc Jost

Profession

Grossrat, Generalsekretär Schweiz. Evang. Allianz

Année de naissance

1974

Domicile

Thun
verheiratet, 4 Kinder, Generalsekretär Schweiz. Evang. Allianz, Grossrat, Präs. Staatspolit. Kommission, Präs. Stiftung Ehrenkodex

Photos